«Қазақавтожол» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі Бас директорының
2022 жылғы «23» мамырда
№04-03/130 бұйрығымен бекітілген

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы стандарттар
«Қазақавтодор» ЖШС

2022 жылғы «23» мамырдан бастап енгізілді

1. «Қазақавтодор» ЖШС-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы стандарттары (бұдан əрі – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – ҚР) жəне «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сəйкес əзірленген. «Қазақавтодор» ЖШС сыбайлас жемқорлық саясаты.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар Серіктестіктің, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің (бұдан əрі – Қызметкерлер) қызметкерлеріне құру арқылы

«Қазақавтодор» ЖШС (бұдан əрі – Серіктестік) сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік ахуалына қол жеткізуге бағытталған. ), өз лауазымдық функцияларын жүзеге асыру кезінде мінез- құлық құндылықтары мен моральдық сыбайлас жемқорлыққа қарсы нұсқаулар жүйесі.

3. Қоғаммен байланыс саласының атауы: жолдарды ағымдағы жөндеу жəне күтіп ұстау, сондай-ақ Серіктестік жарғысына сəйкес басқа да қызмет түрлері.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар Серіктестік қызметкерлерінің мынадай мінез-құлық нормаларын айқындайды:

1) заңдылық қағидатын, Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққа алуға, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын қатаң сақтауға;

2) жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтауды жəне қорғауды қамтамасыз ету;

3) Серіктестіктің беделін түсіретін əрекеттерге жол бермеу;

4) тікелей немесе тікелей басшыға мүдделер қақтығысының, қызметтік міндеттерін

орындаудағы жеке мүдделердің, сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа бейімділігінің жəне қызметкердің өз лауазымды тұлғасын орындағаны үшін үшінші тұлғалардан сыйлықтар, материалдық сыйақылар немесе қызметтер алуы туралы хабарлау міндеттер;

  • қызметтік міндеттерін атқару кезінде жеке жəне (немесе) пайдакүнемдік мүдделерді басшылыққа алмауға;
  • əріптестермен жəне басшылармен олардың бейтарап ресми шешіміне əсер етуі мүмкін қарым-қатынастардың белгіленген тəртібін бұзатын заңсыз өтініштермен байланысудан аулақ болуға;
  • басқа Қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермеуге жəне мұндай əрекеттерге ынталандырмауға;
  • Қызметкердің өз лауазымдық өкілеттіктерін орындауына байланысты үшінші тұлғалардан материалдық сыйақы, сыйлықтар, қызметтерді қабылдамау;
  • мүліктік жəне мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе алу мақсатында таратуға жатпайтын қызметтік жəне өзге де ақпаратты пайдаланбауға;
  • егер ол жұбайы, жақын туыстары (ата- анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылары (асырап алушылар), асырап алынған (асырап алынған), толық жəне толық емес аға-інілері мен апа-сіңлілері) болып табылатын адамдарға тікелей бағынумен немесе бақылаумен байланысты болса, лауазымға тағайындаудан бас тартуға , атасы, əжесі, немерелері) немесе қайын жұрты (ерлі- зайыптылардың (зайыбының) толық жəне толық аға-інілері мен апалары, ата-аналары мен балалары);
  • сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенділік таныту;

сыбайлас жемқорлықтың белгілі фактілері, оның ішінде материалдарды немесе қағазбастылық фактілерін жедел қарау үшін қандай да бір пайда алуға бейімділік туралы тікелей басшылыққа дереу хабарлауға;

13) орындауға келіп түскен өкімнің заңдылығына күмəн тудыратын тікелей немесе тікелей басшыға жазбаша түрде дереу хабарлауға;

14) егер тікелей басшының өзі мүдделер қақтығысына қатысты болса, жоғары тұрған басшылыққа жүгінуге;

15) əріптестерінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоғары құқықтық мəдениеттің сақталуын қолдау жəне талап ету;

16) мүмкін болатын мүдделер қақтығысының себептері мен шарттарын, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жəне олардың салдарын жою бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдау;

17) кiрiс алумен байланысты кəсiпкерлiк жəне (немесе) өзге де қызметтi жүзеге асыруда кез келген адамға көмектесуден аулақ болуға;

18) үшінші тұлғалардың мүдделерін білдіруден немесе лоббирлеуден, сондай-ақ егер мұндай əрекеттер Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына қайшы келсе, олардың атынан іс- əрекеттер жасамауға;

19) Материалдық-техникалық, қаржылық жəне ақпараттық қамтамасыз ету құралдарын, сондай-ақ Серіктестіктің өзге де мүлкін жəне ресми ақпаратты қызметтік емес мақсаттарда пайдаланбауға.

5. Барлық деңгейдегі басшылар бағыныштылармен қарым-қатынаста:

1) кадрларды туыстық, қауымдық жəне жеке адалдық белгілері бойынша іріктеу жəне орналастыру жағдайларына жол бермеу, меритократия қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету;

2) бағынысты қызметкерлердің міндеттері мен лауазымдық өкілеттіктерінің көлемін нақты анықтау;

3) бағынысты қызметкерлер арасында жұмыс жүктемесінің біркелкі бөлінбеуіне жол бермеу;

4) бағыныштылардың қызметін бағалауда, сондай-ақ көтермелеу мен жазалау шараларын

қолдануда əділдік пен объективтілік көрсетуге;

5) бағыныштыларға іс жүзінде мүмкін емес немесе олардың қызметтік міндеттерінің шегінен тыс, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін өкімдер бермеуге;

6) қызметтік емес сипаттағы мəселелерді шешу кезінде бағыныштылардың қызметіне ықпал ету үшін өзінің қызметтік жағдайын пайдаланбауға;

7) қарамағындағы қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға мəжбүрлемеуге;

8) қарамағындағылардың жəне басқа да қызметкерлердің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормаларын бұзу фактілерінің алдын алуға жəне жолын кесуге;

9) бағынысты қызметкердің қызметтік міндеттерін атқару барысында туындаған мүдделер қақтығысын шешу үшін дер кезінде кешенді шаралар қабылдауға;

10) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша кешенді шаралар қабылдау;

11) қарамағындағылардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюға;

12) қарамағындағыларды қызметтік емес немесе жеке тапсырмаларды орындауға тартуға жол бермеу;

13) мінсіз тəртібімен бағынышты қызметкерлерге үлгі болу.

6. Барлық деңгейдегі басшылар осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Стандарттардың сақталуын қамтамасыз етеді жəне оларға бағынысты қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастырады.
Утверждены приказом Генерального
директора товарищества с ограниченной
отвественностью «Казахавтодор
от «23» мая 2022 года №04-03/130

Общие антикоррупционные стандарты
ТОО «Казахавтодор»

Вводится с «23» мая 2022 года

1. Общие антикоррупционные стандарты ТОО «Казахавтодор» (далее – Антикоррупционные стандарты) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан (далее - РК) «О противодействии коррупции» и Политикой противодействия коррупции ТОО «Казахавтодор».

2. Антикоррупционные стандарты направлены на достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в ТОО «Казахавтодор» (далее - Товарищество) путем создания для работников Товарищества, в том числе его филиалов и представительств (далее - Работники) системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров поведения при осуществлении ими служебных функций.

3. Наименование сферы общественных отношений: текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, а также иная деятельность в соответствии с уставом Товарищества.

4. Антикоррупционные стандарты определяют Работникам Товарищества следующие нормы поведения:

1) руководствоваться принципом законности, требованиями Конституции, законов и иных нормативных правовых актов РК, строго соблюдать антикоррупционное законодательство РК;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

3) не допускать совершения действий, способных дискредитировать Товарищество;

4) докладывать непосредственному или прямому руководителю о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению от

третьих лиц подарков, материального вознаграждения либо услуг за исполнение Работником своих должностных обязанностей;

5) не руководствоваться личными и (или) корыстными интересами при исполнении служебных обязанностей;

6) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;

7) не склонять других Работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

8) не принимать от третьих лиц материальное вознаграждение, подарки, услуги в связи с исполнением Работником своих служебных полномочий;

9) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

10) отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лицам, являющихся супругом (супругой), близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) или свойственниками (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги));

11) проявлять активность в противодействии коррупции, в раскрытии коррупционных правонарушений;

12) незамедлительно докладывать непосредственному руководству об известных фактах коррупции, в том числе о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение материалов либо фактов волокиты;

13) незамедлительно в письменной форме сообщать прямому или непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;

14) обращаться к вышестоящему руководству, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;

15) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

16) на постоянной основе принимать меры по устранению причин и условий возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их последствий;

17) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с извлечением доходов;

18) воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени, если такие действия противоречат требованиям антикоррупционного законодательства РК;

19) не использовать в неслужебных целях средства материально - технического, финансового и информационного обеспечения, а также иного имущества Товарищества и служебной информации.

5. Руководителям всех уровней в отношениях с подчиненными требуется:

1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;

2) точно определять задачи и объем служебных полномочий подчиненных работников;

3) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между работниками, находящимися в подчинении;

4) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов

деятельности подчиненных, а также применении мер поощрений и взысканий;

5) не отдавать подчиненным явно невыполнимые или выходящие за рамки их служебных обязанностей, а также противоречащие законодательству РК распоряжения;

6) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов неслужебного характера;

7) не принуждать подчиненных работников к совершению коррупционных правонарушений;

8) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства РК со стороны подчиненных и других работников;

9) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;

10) принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции;

11) устранять причины и условия, способствующие совершению подчиненными коррупционных правонарушений;

12) не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных или личных заданий;

13) своим безупречным поведением подавать пример подчиненным работникам.

6. Руководители всех уровней обеспечивают соблюдение настоящих Антикоррупционных стандартов и организуют антикоррупционную работу среди подчиненных им работников.